Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Hadze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest zgodna ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły, mgr Elżbieta Siłuch
E-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl
Telefon: (+31) 655 111 045

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

Adres: Houtrustweg 312, 2583 EV Den Haag, Netherlands
E-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl
Telefon: (+31) 655 111 045

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Polska  przy Ambasadzie RP w Hadze
Adres: Houtrustweg 312, 2583 EV Den Haag, Netherlands
E-mail: elzbieta.siluch@orpeg.pl
Telefon: (+31) 655 111 045

Obiekt znajduje się na terenie Hofstad Lyceum i jest chroniony systemem monitorująco-alarmowym.

Hofstad Lyceum, Colijnlein 9, 2555 HA Den Haag