Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa I LO

JĘZYK POLSKI

 

podręczniki

D.Chemperek, A.Kalabarczyk, D.Trześniowski, JĘZYK POLSKI. OBLICZA EPOK, cz.1.1 i 1.2, wyd. WSiP 2019

 

 

lektury

BIBLIA – fragmenty

MITOLOGIA – fragmenty

Jan Kochanowski ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH

fragmenty poetyckiego dorobku twórców średniowiecznych, renesansowych, barokowych i oświeceniowych

 

 

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki”. Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

WIEDZA O POLSCE

         podręczniki

HISTORIA

    • Podręcznik zakres podstawowy cz.2, wyd. Operon M. Ustrzycki, J. Ustrzycki.

GEOGRAFIA

    • Ciekawi świata. Geografia cz.1, Zbigniew Zaniewicz

          program nauczania

Program nauczania do historii w zakresie podstawowym uwzględnia wszystkie treści programowe z zakresu podstawowego zgodnie z ramami programowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Historia jako przedmiot humanistyczny odnosi się do wielu dziedzin nauki i dotyczy bardzo szerokiego zakresu zachowań społecznych na przestrzeni wieków. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przekazywanie uczniom spójnego obrazu wydarzeń historycznych. Przedmiot ten ma wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu zrozumienie wydarzeń z historii Polski i świata. Uczeń musi przystosować się do szybko zmieniających się warunków życia we współczesnej Europie i szybko na nie reagować. Zajęcia z wiedzy o Polsce powinny sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych, służących dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów. Zadaniem szkoły na tym etapie jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przygotowanie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego. Lekcje z wiedzy o Polsce winny kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji.

Ramy programowe realizowane są z wykorzystaniem podręcznika z historii i wiedzy o społeczeństwie wydawnictwa Operon.