Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa II LO

JĘZYK POLSKI

 

 

podręczniki

D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski, OBLICZA EPOK. JĘZYK POLSKI. PODRĘCZNIK. KLASA 2. CZĘŚĆ 1.1 i CZĘŚĆ 1.2

 

 

lektury

  • Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” (fragm.)

  • Adam Mickiewicz „Dziady cz. III” (fragm.)

  • Adam Mickiewicz „Dziady cz. IV” (fragm.) 

  • Juliusz Słowacki „Kordian” (fragm.)

  • Henryk Sienkiewicz „Potop” (fragm.)
  • Bolesław Prus „Lalka” (fragm.)

  • Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”

 

 

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki” –  Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

 

 

WIEDZA O POLSCE

          program nauczania

Program nauczania do historii w zakresie podstawowym uwzględnia wszystkie treści programowe z zakresu podstawowego zgodnie z ramami programowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Historia jako przedmiot humanistyczny odnosi się do wielu dziedzin nauki i dotyczy bardzo szerokiego zakresu zachowań społecznych na przestrzeni wieków. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przekazywanie uczniom spójnego obrazu wydarzeń historycznych. Przedmiot ten ma wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu zrozumienie wydarzeń z historii Polski i świata. Uczeń musi przystosować się do szybko zmieniających się warunków życia we współczesnej Europie i szybko na nie reagować. Zajęcia z wiedzy o Polsce powinny sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych, służących dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów. Zadaniem szkoły na tym etapie jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przygotowanie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego. Lekcje z wiedzy o Polsce winny kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji. Ramy programowe realizowane są z wykorzystaniem podręcznika z historii i wiedzy o społeczeństwie wydawnictwa Operon.

HISTORIA

podręczniki

Podręcznik Zakres podstawowy część 1 i 2 Zgodny z podstawą programową z 2022 r.

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

podręczniki

Podręcznik Zakres podstawowy,

 Beata Surmacz, Jan Maleska, Zbigniew Smutek

 

 

 

.