Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa III LO

 

JĘZYK POLSKI

 

podręczniki

D.Chemperek, A.Kalabarczyk, D.Trześniowski, OBLICZA EPOK. JĘZYK POLSKI. PODRĘCZNIK. KLASA 3. CZĘŚĆ 3.1 i CZĘŚĆ 3.2

 

 

lektury

  • wybór poezji młodopolskiej
  • G. Zapolska, MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
  • S. Żeromski, ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI, WRONY
  • St. Wyspiański, WESELE (fr.)
  • Wł. Reymont, CHŁOPI (t.1)
  • wybór poezji XX-lecia międzywojennego
  • W.Gombrowicz, FERDYDURKE (fr.)

 

 

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki”. Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

WIEDZA O POLSCE

program nauczania

Program nauczania do historii w zakresie podstawowym uwzględnia wszystkie treści programowe z zakresu podstawowego zgodnie z ramami programowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Historia jako przedmiot humanistyczny odnosi się do wielu dziedzin nauki i dotyczy bardzo szerokiego zakresu zachowań społecznych na przestrzeni wieków. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przekazywanie uczniom spójnego obrazu wydarzeń historycznych. Przedmiot ten ma wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu zrozumienie wydarzeń z historii Polski i świata. Uczeń musi przystosować się do szybko zmieniających się warunków życia we współczesnej Europie i szybko na nie reagować. Zajęcia z wiedzy o Polsce powinny sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych, służących dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów. Zadaniem szkoły na tym etapie jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przygotowanie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego. Lekcje z wiedzy o Polsce winny kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji.

Ramy programowe realizowane są z wykorzystaniem podręcznika z historii i wiedzy o społeczeństwie wydawnictwa Operon.

podręczniki

Historia

Podręcznik Zakres podstawowy, cz. 1 i 2

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

Geografia

Ciekawi świata 3. Geografia cz.2.

Zbigniew Zaniewicz