Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa IV LO

JĘZYK POLSKI

program nauczania

„Śladami literatury polskiej przez wieki”. Program nauczania języka polskiego w kl. 1-4 w liceum ogólnokształcącym w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik wraz z modyfikacjami K. Pokutyckiej, M.Dzierżanowskiej na potrzeby Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze

 

podręczniki

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, Język polski. Oblicza epok 4 

lektury

Sławomir Mrożek, Tango

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu Prawo prerii)

Wybrane wiersze poetów tworzących po 1945 roku

Piosenka poetycka (Jacek Kaczmarski, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Grzegorz Turnau)

WIEDZA O POLSCE

program nauczania

Program nauczania do historii w zakresie podstawowym uwzględnia wszystkie treści programowe z zakresu podstawowego zgodnie z ramami programowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Historia jako przedmiot humanistyczny odnosi się do wielu dziedzin nauki i dotyczy bardzo szerokiego zakresu zachowań społecznych na przestrzeni wieków. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przekazywanie uczniom spójnego obrazu wydarzeń historycznych. Przedmiot ten ma wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu zrozumienie wydarzeń z historii Polski i świata. Uczeń musi przystosować się do szybko zmieniających się warunków życia we współczesnej Europie i szybko na nie reagować. Zajęcia z wiedzy o Polsce powinny sprzyjać rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych, służących dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów. Zadaniem szkoły na tym etapie jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przygotowanie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego. Lekcje z wiedzy o Polsce winny kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji.

Ramy programowe realizowane są z wykorzystaniem podręcznika z historii i wiedzy o społeczeństwie wydawnictwa Operon.

 

podręczniki

Historia

Podręcznik Zakres podstawowy, cz. 1 i 2

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

 

Wiedza o społeczeństwie

Podręcznik Zakres rozszerzony

Maciej Batorski