Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa VII

JĘZYK POLSKI

podręczniki

  • Ewa Horwath, Grażyna Kiełb,  Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik kl. 7, wyd. WSiP

  • Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Bliżej słowa. Język polski. Zeszyt ćwiczeń kl. 7,  wyd. WSiP

lektury

  • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace              

  • Aleksander Fredro, Zemsta 

  • Juliusz Słowacki, Balladyna

  • Adam Mickiewicz, Dziady cz. II

program nauczania

Program nauczania języka polskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej Bliżej słowa opiera się na założeniach nowej Podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw, 24. 02. 2017, poz. 356).

WIEDZA O POLSCE

HISTORIA

podręczniki

    • J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy 7, wyd. Nowa Era 2017 

    • J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, Wczoraj i dziś. zeszyt ćwiczeń do klasy 7, wyd. Nowa Era 2017 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

podręczniki

Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wiedza o społeczeństwie 8, wyd. Operon

Zeszyt ćwiczeń (autor: opracowanie zbiorowe). wyd. Operon.

 

 

 

 

 

 

 

 

.