Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HADZE

klasa VIII

JĘZYK POLSKI

podręczniki

 • Ewa Horwath,  Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik kl. 8, wyd. WSiP

 • Ewa Horwath, Bliżej słowa. Język polski. Zeszyt ćwiczeń kl. 8, wyd. WSiP

lektury

 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec    

 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik

program nauczania

Program nauczania języka polskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej Bliżej słowa opiera się na założeniach nowej Podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dziennik Ustaw, 24. 02. 2017, poz. 356).

 WIEDZA O POLSCE

HISTORIA

podręczniki

  • R.Śniegocki, A. Zielińska, Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy 8, wyd. Nowa Era 

  • R.Śniegocki, A. Zielińska, Wczoraj i dziś. zeszyt ćwiczeń do klasy 8, wyd. Nowa Era  

GEOGRAFIA

podręczniki

  • M. Chrabelczyk, M. Dudaczek, Geografia, Podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 7, wyd. Operon 2017

  • M. Chrabelczyk, M. Dudaczek, Geografia, Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 7, wyd. Operon 2017

 

 

 

 

 

.